HOME  |  DATENSCHUTZERKLÄRUNG                     DEUTSCH           NEDERLANDS            ENGLISH          CZECH

CZECH


Právní upozornění

Informace na této internetová stránce slouží výhradně k účelu prezentace podniku a jeho produktů a služeb. Přístup k této internetové stránce a k jejím obsahům probíhá na vlastní nebezpečí uživatele. Společnost apt neručí za škody, které vzniknou v souvislosti s použitím této internetové stránky.

Obsahy této internetové stránky jsou sestavovány s největší možnou pečlivostí. Poskytovatel však nepřebírá žádnou záruku za správnost, kompletnost a aktuálnost poskytnutých obsahů. Čistě použitím internetové stránky poskytovatele nevzniká mezi uživatelem a poskytovatelem žádný smluvní vztah.

Tato internetová stránka obsahuje linky a odkazy na internetové stránky třetích osob. Zde obsažené informace jsme podle nejlepšího vědomí a svědomí a s velkou pečlivostí zkontrolovali. Přesto jsou takovéto odkazy dány k dispozici výhradně z důvodů uživatelské přívětivosti. Nepřebíráme proto žádnou zodpovědnost za dostupnost, ani za obsah těchto internetových stránek. Za tyto internetové stránky ručí příslušný provozovatel. Poskytovatel při prvním propojení externích odkazů zkontroloval cizí obsahy ohledně toho, zda nedochází k jakémukoli porušení zákona. V tomto momentě nebylo možné rozpoznat žádné porušení zákona. Poskytovatel nemá sebemenší vliv na aktuální a budoucí podobu a obsahy propojených stránek. Vložení externího odkazu neznamená, že poskytovatel vlastní obsahy, na které link odkazuje. Neustálá kontrola externích odkazů bez konkrétních upozornění na porušení zákona není únosná. V případě zjištění porušení zákona však budou takovéto externí odkazy bezodkladně smazány. Záruka za škody jakéhokoli druhu, které vzniknou v důsledku užívání, je proto vyloučená.


Autorská práva a průmyslová ochranná práva

Veškeré informace zveřejněné na této internetové stránce, dokumenty a zobrazení, především texty, obrázky, grafiky, zvukové, video soubory a animační soubory (dále „obsahy“) podléhají ochraně osobních údajů. Značky, loga a další označení uvedené na této internetová stránce, jsou zásadně ochranné známky, i když to v jednotlivých případech není výslovně označeno. S vyhrazením níže uvedených výjimek neposkytuje tato internetová stránka žádná uživatelská práva na obsahy této internetové stránky pro jiné, než pro osobní, nekomerční účely, ani na průmyslová ochranná práva jako jsou značky nebo patenty. Takovéto využití je výslovně zakázáno a představuje poručení příslušných platných ochranných zákonů (především zákona o autorských právech, zákona o značkách, patentního zákona, zákona proti nekalé konkurenci atd.).

apt poskytuje uživatelům této internetové stránky právo ukládat a rozmnožovat obsahy internetové stránky a případné poskytnuté „Downloads“ výhradně k publicistickým účelům, a to v celku nebo v dílčí podobě pouze, pokud obsah nebude změněn a bude opatřen následující doložkou o autorských právech: Copyright © 2018 apt Sedant Holding GmbH, Monheim.


Vložení hypertextového odkazu na tuto stránku je dovoleno pouze po předchozím souhlasu apt. Obraťte se prosím za tímto účelem na kontaktní osobu uvedenou v Impressum této internetové stránky.Prohlášení o ochraně osobních údajůOchranu osobních údajů bereme velmi vážně. Osobní údaje zpracováváme tudíž samozřejmě výhradně v souladu s příslušně platnými zákonnými předpisy. Máme svého řádně jmenovaného, zkušeného a spolehlivého, externího pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto roli zastává společnost UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG.

V dalším textu najdete konkrétní informace o zpracovávání Vašich osobních údajů.


Sběr a zpracovávání osobních údajů


Obecně platí, že naši online nabídku můžete využívat, aniž byste nám museli prozrazovat svoji totožnost. Poskytování osobních údajů (jméno a příjmení, poštovní či e-mailová adresa) v rámci vyplňování kontaktních formulářů nebo přihlašování/registrace na naše internetové stránky je z Vaší strany obecně zcela dobrovolné.

Odesláním těchto informací k nám automaticky souhlasíte také s jejich případným využívání k dalším obchodním účelům naší společnosti (zasílání vyžádaných podkladů/informací, zpracovávání pro účely reklamy a průzkumu trhu), pokud tuto eventualitu explicitně nevyloučíte. Tento souhlas můžete kdykoliv s platností do budoucna opět odvolat.


Postupování osobních údajů


Získané osobní údaje výslovně nebudeme bez Vašeho výslovného souhlasu postupovat žádným třetím stranám, a to ani ke komerčním, ani k nekomerčním účelům. Upozorňujeme však, že v rámci sledování shora uvedených účelů může z naší strany docházet příp. také k postupování osobních údajů jiným společnostem naší skupiny působících v celosvětovém měřítku [viz „O nás“], a tedy ke zpracovávání Vašich osobních údajů i v zemích mimo EU/EHP. V takových případech jednáme samozřejmě podle příslušných právních předpisů pro řádný přenos dat; tomuto postupu můžete opět zabránit vznesením odpovídající námitky.


Soubory cookie


Naše internetové stránky používají tzv. soubory cookie. Soubory cookie jsou menší textové soubory, které se ukládají do paměti Vašeho počítače. Umožňují nám analyzovat provoz na našich internetových stránkách a při opakované návštěvě automaticky poznat konkrétního uživatele. Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče. To však může vést k omezení dostupnosti naší webové nabídky.


Protokolování


V rámci návštěvy našich internetových stránek automaticky protokolujeme a statisticky vyhodnocujeme určitá anonymizovaná uživatelská data:

» odkaz (předchozí stránka, která uživatele na naše webové stránky odkázala)

» hledané pojmy (u vyhledávačů odkazy)

» IP adresa pro určení země původu a jména poskytovatele internetových služeb

» internetový prohlížeč, operační systém, nainstalované plug-iny a používané rozlišení monitoru

» doba strávená na webových stránkách

U takto nasbíraných údajů si vyhrazujeme možnost zpětného prověření v případě konkrétního podezření na nezákonné jednání.


Odpovědnost za obsah


Obsah internetových stránek vytváříme s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost veškerého obsahu však neručíme. Jakožto poskytovatel služeb neseme v rámci internetových stránek na základě obecně platných zákonných předpisů odpovědnost pouze za náš vlastní obsah.


Odpovědnost za odkazy (obsah pocházející od externích poskytovatelů)


Zvláštním typem vlastního obsahu jsou odkazy (webové linky) na stránky jiných poskytovatelů. Na obsah těchto stránek nemáme žádný vliv; za obsahy propojených stránek tudíž odpovídají výhradně příslušní poskytovatelé nebo provozovatelé.


Práva subjektů ochranných údajů


Dále bychom Vás rádi informovali o tom, že podle článku 15 a dalších GDPR máte za určitých, přesně definovaných předpokladů právo nejen vyžádat si od nás informace o tom, jaké osobní údaje o Vás vedeme, a požádat o opravu, výmaz anebo omezení jejich zpracování, ale i právo na to vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů. Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu, pokud se domníváte, že zpracovávání Vašich osobních údajů není v souladu s tímto nařízením. V případě zpracování na základě článku 6, odstavec 1, písmeno a) GDPR či článku 9, odstavec 2, písmeno a) GDPR (tj. na základě Vámi uděleného souhlasu) máte také právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, avšak bez dotčení právoplatnosti zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu.


Úpravy znění našich předpisů pro ochranu osobních údajů


Vyhrazujeme si právo na občasnou úpravu textu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů za účelem zajištění souladu s aktuálními právními požadavky a naší nabídkou, např. v rámci zavádění nových služeb. Případné nové znění prohlášení o ochraně osobních údajů bude platit počínaje Vaší příští návštěvou.


Dotazy


S případnými dotazy ohledně zpracovávání osobních údajů se můžete obracet přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který Vám bude spolu se svým celým pracovním týmem k dispozici i v případě, že se budete zajímat o to, které osobní údaje jsou o Vás vedeny, anebo když nám budete chtít adresovat nějakou žádost nebo stížnost.


Spojení na pověřence pro ochranu osobních údajů


Externí pověřenec pro ochranu osobních údajů, Otto-Hausmann-Ring 113, 42115 Wuppertal

https://Datenschutz.UIMC.de

Tel. č.: +49 202 - 946 7726 200