HOME  |  DATENSCHUTZERKLÄRUNG                     DEUTSCH           NEDERLANDS            ENGLISH          CZECH

NEDERLANDS


Wettelijke bepalingen           

De informatie op deze internetpagina dient uitsluitend ter presentatie van de onderneming en haar producten en diensten. De toegang tot deze pagina en diens inhoud is op eigen risico van de gebruiker. apt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit gebruik van deze internetpagina.

De inhoud op deze website wordt zo zorgvuldig mogelijk gecreëerd. De aanbieder is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. Alleen door gebruik van de website van de aanbieder komt geen overeenkomst tot stand tussen de gebruiker en de aanbieder.

Deze internetsite bevat links of verwijzingen naar internetsites van derden. We hebben de informatie die daar vermeld staat naar eer en geweten en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gecontroleerd. Wij hebben echter dergelijke links voor de gebruiksvriendelijkheid ter beschikking gesteld. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid noch de inhoud van deze internetpagina’s. Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende dienstverlener. De aanbieder heeft bij de eerste link van de externe pagina’s de onbekende inhoud erop gecontroleerd of deze eventueel inbreuk maakt op wettelijke bepalingen. Op dat moment waren er geen inbreuken te herkennen. De aanbieder heeft generlei invloed op de actuele en toekomstige vormgeving of op de inhoud van de pagina’s waarnaar gelinkt wordt. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder zich de inhoud die schuilgaat achter de verwijzing of link eigen maakt. Zonder concrete aanwijzingen voor onrechtmatigheden hoeft de aanbieder de externe links niet voortdurend te controleren. Indien er aanwijzingen zijn voor onrechtmatigheden worden dergelijke links echter per direct verwijderd. Er bestaat geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit een dergelijke inhoud.


Auteursrecht  en industriële eigendomsrechten

De op deze website gepubliceerde informatie, documenten en weergaves, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafieken en geluids-, video- en animatiebestanden (hieronder “Inhoud” genoemd“) zijn auteursrechtelijk beschermd. Op deze website vermelde merken, logo’s en overige kenmerken zijn in principe beschermde merken, ook wanneer in afzonderlijke gevallen geen uitdrukkelijke typering is gebruikt. Behoudens de hieronder vermelde vrijstellingen is deze website niet aansprakelijk voor enigerlei gebruiksrechten met betrekking tot de inhoud van deze website voor andere dan persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, of met betrekking tot industriële eigendomsrechten, zoals markten of patenten. Een dergelijk gebruik is uitdrukkelijk verboden en wordt gezien als een inbreuk op de geldende beschermingswetten (met name auteursrecht, merkenrecht, patentrecht, wet op oneerlijke concurrentie enz.).

apt verleent gebruikers van deze website het recht om de inhoud van de website en ter beschikking gestelde “downloads“ uitsluitend voor publicatiedoeleinden volledig of gedeeltelijk te gebruiken, op te slaan en te verveelvoudigen, indien en voor zover de inhoud niet verandert en wordt voorzien van het volgende auteursrechtelijke kenmerk: Copyright © 2018 apt Sedant Holding GmbH, Monheim.


Het plaatsen van een hyperlink op deze website is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van apt. Neemt u hiervoor contact op met de contactpersoon van deze website, die vermeld staat in het colofon.


PrivacyverklaringDe bescherming van uw persoonsgegevens heeft bij ons absolute prioriteit. Wij verwerken uw persoonsgegevens vanzelfsprekend altijd overeenkomstig de wettelijke regels inzake gegevensbescherming.  Wij hebben een vakkundige en betrouwbare externe functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. De externe functionaris voor de gegevensbescherming is UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG.

Hierna willen wij u over de verwerking van persoonsgegevens informeren.


Verzameling en verwerking van persoonsgegevens


U kunt ons online aanbod principieel zonder openleggen van uw identiteit gebruiken. Indien wij op het internetplatform bijvoorbeeld in het kader van contactformulieren of bij de aanmelding/registratie persoonsgegevens opvragen (zoals bijvoorbeeld naam, adres of e-mail adres), geschiedt dit principieel op vrijwillige basis.  

U verklaart zich met de verzending van deze informatie aan ons ermee akkoord, dat deze voor eigen zakelijke doeleinden (verzending van de opgevraagde materialen/informatie, verwerking voor reclamedoelen en marktonderzoek) gebruikt mag worden, indien u deze mogelijkheid niet heeft weersproken. Uw eenmaal verstrekte toestemming kunt u altijd met werking voor de toekomst bij ons herroepen.  


Doorgifte van de gegevens


Een doorgifte aan derden, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, vindt zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitdrukkelijk niet plaats. Wij wijzen u erop, dat wij voor de boven genoemde doeleinden uw persoonsgegevens eventueel ook aan andere wereldwijd opererende vennootschappen binnen onze groep doorgeven  [zie „Over ons“], zodat de verwerking van uw persoonsgegevens ook in staten buiten de EU/EER kan geschieden. Vanzelfsprekend nemen wij hierbij de rechtsvoorschriften voor een gegevenstransfer volgens de regels in acht; ook kunt u hiertegen bezwaar maken.


Cookies


Deze website gebruikt „cookies“. Cookies zijn tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van het gebruik van het internetplatform mogelijk maken en u bij uw volgend bezoek automatisch weer herkennen. U kunt de installatie van cookies door de instelling van uw browser verhinderen. Dit kan eventueel ertoe leiden, dat niet alle aanbiedingen in volle omvang gebruikt kunnen worden.


Gegevensregistratie


Bij elke toegang tot het internetplatform worden gegevens voor statistische doeleinden geregistreerd en verwerkt, waarbij de enkele gebruiker anoniem blijft:

»      Referrer (website, via de link waarvan u naar dit internetplatform bent gekomen)

»      Zoektermen (bij zoekmachines als referrer)

»      IP wordt voor de bepaling van het land van herkomst en de provider geanalyseerd

»      Browser, besturingssysteem, geïnstalleerde plug-ins en beeldschermresolutie

»      Verblijfstijd op de websites

Wij behouden ons voor, deze gegevens achteraf te controleren, indien ons concrete aanwijzingen voor een misbruik bekend worden.


Aansprakelijkheid voor eigen inhoud


De inhoud van deze websites werden met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen garantie overnemen. Als dienstverlener zijn wij voor eigen inhoud op deze websites volgens de algemene wetten verantwoordelijk.  


Aansprakelijkheid voor links (inhoud van vreemde aanbieders)


Van deze eigen inhoud zijn kruisverwijzingen ("links") naar de door andere aanbieders gereedgehouden inhoud te onderscheiden. Op de inhoud daarvan hebben wij geen invloed; voor de inhoud van de gelinkte websites is altijd de betrokken aanbieder of exploitant van de website verantwoordelijk.  


Rechten van de betrokkenen


Wij informeren u bij dezen erover, dat u volgens artikel 15 vv. van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) onder de daar gedefinieerde voorwaarden jegens ons het recht op inzage van de relevante persoonsgegevens alsmede op rectificatie of wissing of op beperking van de verwerking of een recht van bezwaar tegen de verwerking alsmede het recht op overdraagbaarheid van gegevens heeft. Ook heeft u volgens artikel 77 AVG het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, als u van mening bent, dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk op deze verordening maakt. Indien de verwerking op artikel 6 lid 1 punt a AVG of artikel 9 lid 2 punt a AVG berust (toestemming), heeft u bovendien het recht, de toestemming altijd te herroepen, zonder dat de rechtsgeldigheid van de op grond van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde verwerking aangetast wordt.    


Wijziging van onze bepalingen inzake gegevensbescherming


Wij behouden ons voor deze privacyverklaring, indien nodig, aan te passen, opdat ze altijd aan de actuele wettelijke eisen voldoet of om veranderingen van onze prestaties in de privacyverklaring om te zetten, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe services. Voor uw volgend bezoek is dan de nieuwe privacyverklaring van toepassing.


Vragen


Wanner u vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u zich direct tot onze functionaris voor de gegevensbescherming wenden, die met zijn team ook voor verzoeken om nadere inlichtingen, aanvragen of bezwaren ter beschikking staat.  


Contact met de functionaris voor de gegevensbescherming


Externe functionaris voor de gegevensbescherming, Otto-Hausmann-Ring 113, 42115 Wuppertal

https://Datenschutz.UIMC.de

Tel: +49 202 - 946 7726 200